En olur, bugünler dün olur. · Sevmenin s?n?r?

En Güzel WhatsAppDurumlar? Dünyada en çokkullan?c?ya sahip (1 Milyar indirme) uygulamalardan birisi olan WhatsApp’ta, bildi?imiz gibi durumyaz?lar? oldukça popüler. Kimisi sevgilisine a?k dolu sözler, kimisi ayr?ld???eski sevgilisine göndermeler, kimisi de di?er duygu ve dü?üncelerini payla??yorWhatsApp durumlar?nda.

Bendeseçti?im birbirinden güzel WhatsAppdurumlar?n? sizlerle payla?maya karar verdim. ??te o birbirinden güzel WhatsApp durumlar?.En Güzel WhatsAppDurum Yaz?lar?·        A?k ve sevinç büyük çabalar?n kanatlar?d?r.·        Üzülme ne olur, bugünler dün olur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        Sevmenin s?n?r? olmaz.·        Mutlu olmay? biliyorsan sevmeyi bileceksin, gerçektenseviyorsan ömrünü vereceksin.·        Kaleciyle kar?? kar??ya.·        Nehaliniz varsa gülün.·        Ayr?l?kdayan?l?r gibi de?il, de?il mi?·        Hepiniz iletilerim gibisiniz sadece anl?k.·        Baz? insanlara verdi?im de?eri geri almakistiyorum.

·        Çok sevdim çok kaybettim.·        Kaybettiklerimi belki özlerim. Ama,vazgeçtiklerimin hiç ?ans? yok.·        Sahi hiç gelmedim mi akl?na?·        Oluruna b?rakt?m seni; olmazlar?n bende kald?.·        Umutlarba?ka bahara…·        Çoksevdim çok kaybettim.·        Yaln?zl?km?? Kral? bende.·        A?k, kanatlan?p uçmakt?r ey yar!·        Bakakald?m pe?inden; ne gözümü alabildim, negöze alabildim.·        Yaln?zl???m; hayat?m?n tek s?rda??.·        H?r t?rcih bir vazg?çi?tir.·        Sar?lmak için yürek gerekir, kollar sonraki i?.·        Beni unutarak de?il, severek ba???la.·        Bu yaln?zl?kbenim ili?meyin.·        Derdi veren, çözümünü unutur mu hiç?·        Tek ki?ilik miydi bu koca ?ehir, sen gidincebombo? kald?.·        Giden dönmedi, kalan unutmad?.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out