Stråledosis: Ståldosis er målt i rad/min. Rad er

Stråledosis:Ståldosis er målt irad/min.

Rad er defineret som 0,01 joule absorberet pr.kg væv. Så har man enstråledosis på 7 rad/min, betyder det, at der absorberes 0,07 joule pr.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

kg vævpr minut.1Normalt måler man stråledosis i Gray (Gy) = 1 joule/kg2. IDanmark gives 2 Gray (Gy) pr fraktion.3 Detvil sige at der gives 200 rad pr fraktion.

 Følsomhedsparameter:Alle celler reagererforskelligt på stråling fra person til person og alt efter hvor på kroppen detforegår. Det er også derfor at man har forskellige følsomhedsparametre. 4Ligeledes så påvirkes celler, der deller sig hurtigere også mere, end en celleder ikke deler sig særlig hurtigt. 5Derfortager vi i vores model samme følsomhedsparametre, som er brugt i materialet om Stråleterapi på cancerceller.   Simpel model tilbeskrivelse af stråleterapi på kræftcellerTil matematisk skildringaf stråleterapi på kræftceller kan vi opstille en simpel model til beskrivelseaf effekten af stråleterapi på kræftceller. Vi har i vores model 3 komponenter  til beskrivelse af antallet af levedygtigeceller,  som skal beskrive antallet af de beskadigeceller, og  som beskriver antallet af døde celler. Ved enstrålebehandling vil flowet af levedygtige celler  der går til beskadigede celler , afhænge af stråledosis .

Levedygtige celler  er mere følsomme over for ioniserende strålingend beskadigede celler  fordi at det er lettere at beskadige enlevedygtig celle, end det er at dræbe en allerede beskadiget celle. Derfor vilvi også have to forskellige følsomhedsfaktorer. Levedygtige celler  vil vi have en følsomhedsfaktor, mens vi for beskadigedeceller vil have en følsomhedsfaktor .71 https://fysik.files.wordpress.com/2007/12/straleterapi-pa-cancerceller.

pdf og http://www.akraft.dk/radioakt.htm 2 https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/straalebehandling/ 3 https://en.

wikipedia.org/wiki/Dose_fractionation4 https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/radiation/basics.html 5 Kræftens bekæmpelse: Bogen omkræft.

Side 10 (Strålebehandling).6 https://fysik.files.wordpress.

com/2007/12/straleterapi-pa-cancerceller.pdf7 https://fysik.files.wordpress.

com/2007/12/straleterapi-pa-cancerceller.pdf og http://www.dtu.

dk/-/media/DTUdk/Samarbejde/Gymnasier%20og%20skoler/Billeder%20til%20web/SRP/2015/DTU-Kemi-Eksempler-p%C3%83%C2%A5-differentialligningsmodeller.ashx?la=da. 

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out