?ampuan ile de beraber kullan?labilir.Humic Kepek ?ampuan? :

?ampuan ürünleri aras?nda en çok tercih edilenler;Humic Yenileyici ?ampuan :  ?çerisinde bulunan procapil sayesinde saçlar?n dökülmesine kar?? olup saç bak?m?na destek sa?lar. Saçlar?n büyümesine yard?mc? olup koruyucu bak?m özelli?i sa?lar. Saçlar?n kökündeki ya?lanmay? erteleyerek güçlü kalmas?n? sa?lar. Di?er humic ürünleri ile de beraber kullan?labilir.Humic Kepek ?ampuan? :  Göz ile temas ettirmeden kullan?n?z. Direkt güne? ?????na maruz b?rakmay?p çocuklar?n eri?emeyece?i yerde muhafaza ediniz.

  ?çindeki etken maddelerden herhangi birine kar?? duyarl?l?k olup olmad???n? kontrol ediniz.  ?çeri?inde flavoidler, olenolic asit, humik asit, pantehenol, zinc prion .. bulunmaktad?r.Nas?l Kullan?l?r : Islat?lan saçlara avuca al?nan belli miktar kepek ?ampuan? ile saçlar?n?z? köpürterek ovalay?n?z ve daha sonra güzel bir ?ekilde durulay?n?z.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu i?lemi iki kez tekrarlay?n?z. ?kinci kez uygulama da 3 dakika bekledikten sonra durulama yap?n?z.Humic Genital Hijyen ?ampuan? : Yumu?ak aktif temizleyiciler sayesinde genital temizlikte etkin bir üründür.

 ph olarak floray? bozmad???ndan ötürü dengeyi bozmadan temizlik bak?m?n? sa?lar. Uygulama bölgesindeki kötü kokular?n giderilmesinde ve gün boyu ferahlat?c? ?ekilde etkilidir.Di?er Humic ÜrünleriBunlar?n d???nda kremler tonikler de mevcuttur.Humic Akne Kremi : Akne problemlerinde yüksek emilim sayesinde cilde uygun akne bak?m? sa?lar. Bu özelli?i O/W/O özelli?i sayesindedir.

Humic Leke Kremi : Özellikle güne? ???nlar?n?n olu?turdu?u lekeler görüntümüze olumsuz bir etki yapar. Bu ürün bu lekelerin giderilmesinde ilk önerilen ürünler aras?ndad?r. Yine O/W/O emülsiyon sistemi uygulanm??t?r.

Böylece içindeki etkin leke giderici maddeler etkinlik sa?lam?? olur. Cilt kusurlar?n?n giderilmesinde de kullan?lan bir üründür.  Ten rengi üzerinde etki yaparak birle?tirici özelli?i sayesinde daha ayd?nl?k ve mat bir cilt görünümü sa?lar.  Uygulama bölgesinde nemlendirme özelli?i de dikkat çekmektedir.Humic S?k?la?t?r?c? Tonik : Cilt gözeneklerini s?k?la?t?r?r ve bu sayede cildin do?al dengesini korumu? olur. Ciltteki kir,  makyaj sonras? kalanlar?n ve cilt gözeneklerini kapatan ölü cilt art?klar?n?n temizlenmesinde etkili olur.  Gözenekleri s?k?la?t?rd???ndan dolay? cilt üstündeki ya?? düzenleyerek cildin parlamas?n? azalt?r ve daha mat görünüm sa?lar.

Cildinize ferahl?k serinlik ve yumu?akl?k verir.  Bir makyaj malzemesi pedi al?narak önceden temizledi?iniz bölgeye uygulama suretiyle kullanabilir ve daha sonrada durulama yapabilirsiniz.Humic Temizleme Sütü :  Hassas ve kuru ciltler için üretilmi? bir makyaj temizleme sütüdür.  Makyaj temizleme pedine pamu?una döktü?ünüz sütü dairesel hareketlerle yüzünüze uygulay?n?z.  Uygulamadan sonra hemen durulama yapmay?n.

  Günde iki defa kullanabilirsiniz. Bu ürünlere kar?? herhangi bir duyarl?l???n?z mevcut ise lütfen iyi inceleyiniz ve aksi durumda doktorunuza dan???n?z.  Sonuçta bu tür kozmetik ürünlerde kullan?lan baz? maddeler kimileri için etkisiz iken kimilerinde cildinde hassasiyet bulunanlarda farkl? tepkiler verebilmektedir.  Günlük kullan?ma uygun olan ürünleri internet üzerinden bilindik firmalardan gönül rahatl??? ile sat?n alabilirsiniz.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out