Ang kung aking matuling gagamitin ang sarili nating

Ang intelektuwalisasyon ay ang wastong paggamit sa Wikang Filipino sa akademya.

Nagiging intelektuwalisado ang isang wika kapag ito ay taos-pusong ginagamit ng mga Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit napapabayaan ito sapagkat mas pinahahalagahan na nating mga Pilipino ang wikang Ingles na kung saan ay wika ng ibang bansa. Bilang isang Pilipino, makakatulong lamang ako rito kung aking matuling gagamitin ang sarili nating wika na siyang sumasalamin sa ating identidad bilang isang Pilipino sa ating pag-iisip, pagsusuri, at pag-unawa sa ating kasaysayan.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out