Botoks olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin

Botoks ile terleme tedavisi Sa?l?kl? her insan güniçerisinde terler fakat baz? ki?ilerde özellikle koltuk alt?, el ve ayaklardaa??r? terleme gözlemlenebilmektedir. Bu durum ki?ilerin el s?k??amamak,istedi?i tarzda ayakkab? giyememek ya da k?yafet seçimlerinde k?s?tlamayagitmek gibi farkl? sorunlara yol açmaktad?r. Buda asl?nda bireylerin ya?amkalitelerinde sosyal hayatlar?nda olumsuz etkiler yaratmakta ve kendilerineolan güvenlerini sarsmaktad?r.??te bu noktada botoks terleme tedavisi için bize muhte?em bir seçeneksunmaktad?r. Botox terleme tedavisi ile sadece 10 dakikal?k bir uygulama da terlemedenkurtulmak ve uygulama sonras?nda neredeyse hiçbir yan etki olmaks?z?n hemennormal ya?ama geri dönmek mümkün. Terleme tedavisinde botoks nas?l etki göstermektedir? Terleme tedavisinde Botoks uygulamas? bölgedeki siniriletisini geçici olarak durdurur. Terleme bölgesine botoks yap?lmas? ile obölgede terlemeye sebep olan sinirlerin iletisi ve dolay?s?yla terin üretilipd??ar? at?lmas? engellenmi? olur.

Terleme i?levi vücudun di?er bölgelerindenyap?lmaya devam edilir.A??r? terleme olan bölgeye (el ayas?, koltukalt? veyaayak taban?) iyot-ni?asta testi yap?ld?ktan sonra 10-15 noktaya toplamda100-150 ünite botoks enjekte edilir. Özellikle koltuk alt? terleme tedavisinde yap?lanbotoks i?lemi genellikle a?r?s?z ve son derece konforludur. El ayas? ve ayaktaban? terleme tedavisinde ise gerekti?inde a?r? kesici kremler veya sinirbloklar? ile a?r? kontrolü yap?lmaktad?r. Botoks ile terleme tedavisi i?lemisonras? herhangi bir ilaç kulan?m? ve pansuman gerekmez, ki?i normalya?ant?s?na devam eder.    Terleme tedavisi için kullan?lan botoks ne zaman etkieder?Terleme tedavisi için kullan?lan botoks 3-7 güniçinde etkisinin tamamen gösterir. Yeni 3-7 gün içinde uygulama bölgesindeterleme durur.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Botoks etkisinin 6 ay içerisinde kaybeden bir ilaçt?r. Ancak botoksile terleme tedavisi yapt???m?z hastalar?m?zda özellikle birkaç uygulamasonras? etkinin 1 y?l kadar sürdü?ünü görmekteyiz. Yani botoks ile 10 dakikal?kbir i?lemle 1 y?l boyunca terlemeden kurtulmu? olursunuz.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out