Capitolul S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este persoan?

Capitolul 1.Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.

L.Denumirea ?i adresa societ??ii:S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234   Form? juridic? de constituire:  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L. este persoan?juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.

R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018. S.

C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. poatefi considerat? o firm? ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia în comer?ul cu materialgrafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.

Societatea ?i-a începutactivitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??iicu care au fost tratate angajamentele contractuale, cerin?ele clien?ilor aucrescut rapid.Firma posed? o capacitate de a seadapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   aleclien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acestlucru  a dat posibilitatea prelu?rii delucr?ri cu un grad m?rit de dificultate, folosind tehnologii, dar ?i materiale noi.Vorbind de dot?rile tehnice, S.C.

GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. de?ine atât utilaje, echipamente specifice activit??iidesf??urate cât ?i o infrastructur? care permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelorsolicitate.Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L.

?i-a pornit activitatea din dorin?a  unor tineri de a realiza materiale grafice laun alt nivel de interpretare, prin editarea grafic? ?i restaurarea unor anumitemateriale fotografice. Cu timpul, datorit? faptului c? aavut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?is-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul încare erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în careerau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea uneiîntâlniri face-to-face. Ulterior, fondatorul societ??iicomerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorulde servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu unformular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectuluifinal. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?itotodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?treclient.

Mecanismul era unul simplu:exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toateam?nuntele necesare realiz?rii proiectului. De la dimensiunea materialului graficla tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea dea ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??. Dup? ce era evaluat?cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îicomunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru realizarea comenzii respective.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out