Çin’in Türk Vatanda?lar?n?n Çin Konsoloslu?u temsilciliklerine ba?vuru yapmalar?

Çin’in yurtd???ndan yetene?i yüksek çal??anlar? ülkeye çekmeküzere uzun süreli vize uygulamas?na ba?lad??? bildirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’ndenyap?lan aç?klamaya göre çoklu olacak vizeler 5-10 y?l aras?nda olacak.

Vizeba?vuru i?lemleri internet üzerinden ücretsiz olarak yap?labilecek. Yap?lanba?vurulara k?sa süre içinde cevap verilece?i belirtiliyor.  Vizeye sahip olanlar ülkede 180 güne kadarkalabilme, e?lerini ve çocuklar?n? da getirebilme hakk?na sahip olacaklar. Çin 2016y?l?nda, ülkeye gelecek yabanc? dü?ük yetenekli ki?ilerin gelmesini engellemekamac?yla bu sistemi ba?latm??t?. Çin’in ekonomik kalk?nma amac?yla belirledi?ihedefler aras?nda yurtd???ndan gelecek uzmanlar önemli bir yer tutuyor. Busistemin dünyaya tan?t?lmas?ndan sonra Çin’e 50 bin yabanc?n?n gelebilece?ibelirtiliyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Belirli ba?l? olarak belirlenen kriterleraras?nda Nobel ödülü veya Olimpiyat madalyas? sahibi olmak, önemli kültür sanatyap?mlar?n?  yönetmenli?ini yapm?? olmak,bilimadam? olmak, büyük finans kurulu?lar?nda çal???yor olmak ve iyi birüniversiteden mezun olmak gibi maddeler yer al?yor. Vize ba?vurusunun resmi olarak ne zamanba?layaca?? konusunda bilgi verilmiyor. Çin’in vize ba?vuru ça?r?s? bilgisahibi ve yetenekleri ki?ileri kaps?yor.  Çin Vizesi Nas?l Al?n?r? Umuma Mahsus T.C.

Türk Vatanda?lar?n?n ÇinHükümeti vize uygulamas? gere?i vize almas? gerekmektedir. Hizmet, Hususi veDiplomatik pasaport sahiplerinin 30 gün boyunca Çin’e seyahatlerinde vizealmalar?na gerek yoktur. Fakat uzun süreli seyahatleri için Çin vizesineba?vurmalar? gerekmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin T.C. Vatanda?lar?na kap?davize uygulamas? bulunmamaktad?r. Çin vizesi ba?vurusunda bulunacak ki?ilerinilk önce almak istedikleri vize türünü belirlemeleri gerekmektedir. Çin vizesi Çin’e turistikamaçla ziyaret edeceklerin ülkede 6 aydan k?sa bir süre geçirecek yabanc?lar?nalmas? gereken vizedir.

Çin’eseyahat edecek Türk Vatanda?lar?n?n Çin Konsoloslu?u temsilciliklerine ba?vuruyapmalar? gerekmektedir. Çin vize ba?vurusu konsolosluk taraf?ndan yetkiverilmi? acenteler üzerinden yap?lmaktad?r.Çin vizesiiçin Çin’in Ankara Büyükelçili?i’ne veya Çin’in ?stanbul Konsoloslu?una ba?vuruyapmalar? gerekmektedir.  Türkiye’ninneresinde ya??yor olsan?z da gerekli evraklar?n?z? kargo ile Vize Merkezi’negöndermeniz halinde vize ba?vuru i?lemlerinizi sizin ad?n?zagerçekle?tirebiliriz.

?stanbul Çin Konsoloslu?u’ndanyap?lan aç?klamaya göre, Çin’e turistik ziyaret yapacak ki?ilerin ba?vurular?kabul edilmeyecektir. Seyahat amaçl? Çin’i ziyaret edeceklerin grup vizesineba?vurmalar? gerekmektedir. Çin’e i? seyahati, k?sasüreli ziyaret ve ara?t?rma amac?yla gidenler de Çin turist vizesi ba?vurusundabulunmalar? gerekmektedir. Çin’de Çin turist vizesi ileticari faaliyetlerde bulunmak, i? yapmak Çin Hükümeti’nin vize uygulamalar?gere?i suç say?l?r. Çin, vize ihlalinde bulunulmas? durumunda para ve hapiscezas? verebilmekte, ülkeye giri? yasa?? koymaktad?r.

Çin Konsoloslu?u vize ba?vurui?lemlerinde Çin’den gönderilmi? davetiyeyi ba?vuru esnas?nda sunmay? zorunlututar. Turistik ziyaret amaçla Çin’e gidecek olanlar?n Çin’deki acentelerdenal?nm?? davetiye belgelerinin orijinalini konsoloslu?a sunmalar? gerekir.Çin’e ilk kez gidecekler içintek giri?li veya çift giri?li vize ba?vurusunda bulunmalar? gerekir. Tekgiri?li ve çift giri?li vizenin geçerlilik zaman? 3 ay? kapsamaktad?r. Vizeninverildi?i tarihten itibaren sonra 3 ay içinde ülkeye giri? yap?lmas? ve sadece30 gün süre Çin’de kal?nmas? gerekir. Uzun süreli Çin vizeleri çok giri?li olupbir giri? s?n?rlamas? bulunmamaktad?r.

Çinvizesi ücretli sabit almamakla birlikte belirli dönemlerde de?i?iklik gösterir.Çin vize ücreti seyahatin süresine, ya?a, mesle?e göre de?i?iklik gösterir. Çinvize ücretini seyahatin içeri?i, tarihi belirler. Çin vize ba?vurusu ücretlerinive gerekli evraklar?n güncel listesini Vize Merkezi temsilcilerimizi arayarakö?renebilirsiniz. Size ibraz edilen evraklar? haz?rlay?p taraf?m?za kargo ileula?t?rabilir, Çin vize i?lemlerinizi sizin ad?n?za gerçekle?tirebiliriz

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out