Có ông ?ã có th? th?a mãn

Có th? nói, Bác s? Jekyll chính là ch? th?. Chính cái ni?m ?am mê nghiên c?u, thêm vào ?ó là ham mu?n th?a mãn nh?ng nhu c?u x?u xa c?a mình mà không c?n ki?m ch?, Bác s? ?ã t?o ra Hyde. Nh? v?y ông ?ã có th? th?a mãn nh?ng ham mu?n ác ??c c?a b?n thân mà không làm ?nh h??ng ??n s? nghi?p và b? m?t cái thi?n c?a mình.Chính vì Bác s? có th? ki?m ch?, nên Jekyll, m?t ng??i nhân h?u, t?t b?ng m?i là m?t chi?m ?u th?, th? nên ông Hyde bao gi? c?ng nh? thó, kh?c kh? nh? chính m?t x?u trong v? Bác s? này. Nh?ng r?i d?n d?n, c?n th?a mãn ngày càng chi?m ?u th? và Hyde ngày càng vu?t kh?i t?m ki?m soát, d?n gi?t ch?t Bác s? Jekyll.

Tác ph?m không ch? ??n gi?n k? v? câu chuy?n c?a m?t con ng??i l?n l?n gi?a hai m?t c?a tính cách mà xa h?n, còn kh?ng ??nh r?ng m?i ng??i, dù t?t dù x?u, ??u có nh?ng m?t trái ng??c nhau trong ti?m th?c, ?nh h??ng ??n nhau nh?ng ch? có m?t nào chi?m ?u th? mà thôi. B?t c? lúc nào, b?t c? th?i ?i?m nào, tùy vào cách ta suy ngh? mà t?ng m?t thích h?p s? ???c th? hi?n.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out