Det åt, vilket i sin tur påverkar

Det finns stora skillnader mellan det italienska och svenska skolsystemet, nedan kommer de presenteras i korthet. Skillnaderna i skolsystemen speglar troligtvis också hur tekniska hjälpmedel används. Dessutom har länderna olika syn på hur skolan skall digitaliseras. Ett tydligt bevis på detta är att den svenska regeringen (skolverket.

se 14/3 2017)3 gjort radikala förändringar i läroplanen för bland annat grundskolan.  Förändringarna innebär att programmering ska ingå i matematik samt teknikundervisningen redan i grundskolan.  Regeringen grundar detta beslut utifrån att digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Skolverkets förslag, som nu även ska realiseras innebär att tillskillnad från det många kan tro att programmering i grundskolan inte blir ett nytt ämne utan att matematik samt teknikämnet i grundskolan får en utökad läroplan. I den utökade läroplanen betonas hur framförallt programmering i allmänhet samt digital kompetens i synnerhet skall integreras i undervisningen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

       Olof Andersson, ett av skolverkets undervisningsråd menar i artikeln “digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan” (skolverket.se 18/3 2016)4 att tack vare att programmering integreras i andra ämnen blir det en direkt koppling till användning. Programmeringen blir på det sättet inte lika abstrakt som den annars kan uppfattas som. Exempelvis ska eleverna i ämnet teknik lära sig hur programmering kan användas för att styra olika sorters system.

 Andrea Gloriso, italiensk elev studerande på Liceo Scentifico Galileo Galilei i Palermo berättar för oss skribenter till detta arbete att den italienska skolan saknar struktur för användning av tekniska hjälpmedel samt eleverna inte lär sig exempelvis programmering. –                                                                                         En väsentlig skillnad mellan matematikundervisningen i Sverige kontra Italien är räknaren som rekommenderas till eleverna. Den italienska räknaren är en räknare som saknar grafritande funktion. Komponenterna i de olika räknarna skiljer sig även åt, vilket i sin tur påverkar hur läraren kan använda räknaren som ett verktyg i undervisningen. Exempelvis kan de italienska eleverna inte göra regressioner på sina räknare under en fysiklektion

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out