Elevene på Oslo private gymnasium har i løpet

Elevene på Oslo private gymnasium har i løpet av uke 39 og uke 41 svart på en undersøkelse om temaet tobakk og karaktersnittet til elevene. Problemstillingen vi tok for oss er om tobakk påvirker karakterene dine og om man er mer bekymret med skolen. Vår teori er at bruken av tobakk, herunder snus og røyk, ikke har noen innvirkning på verken hvor mye en stresser over skole, eller karaktersnittet til eleven. Vi har gjennom et spørreskjema samlet inn empirisk dokumentasjon som vi analyserer i denne forskningsprosessen.

Vi mener dette er et svært spennende tema, vi fant ikke veldig mye eksisterende informasjon om dette emnet, og synes derfor at dette var en veldig interessant problemstilling å ta for seg.Tidligere forskning / bakgrunnPå slutten av 1980-tallet økte bruken av snus. Ved skoleundersøkelsen i 2005 viste det seg at nærmere 30% av guttene i 10 klasse brukte snus daglig eller av-og-til. Blant guttene i 8 klasse brukte ca 5 prosent snus.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Blant menn i aldersgruppen 16 – 24 år bruker nå 36 prosent snus daglig eller av-og-til i følge . Vi har prøvd å finne eksisterende informasjon og

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out