Gelelektrofores är konstant. Den konstanta hastigheten avgörs av

Gelelektroforesfungerar genom ett elektriskt fält till en porös fyllning (gelen) som en blandningav molekyler har infört.

Mot minuspolen—katoden—vandrar positivt laddadepartiklar och negativt laddade mot pluspolen, anoden. Varje partikel rör sigmed en konstant hastighet om fältet är konstant. Den konstanta hastighetenavgörs av fältets styrka och lösningens viskositet, men också av partikelnsladdning, form och storlek. Partiklar som skiljer sig i dessa avseenden, detvill säga vare sig partikeln är stor eller liten, får olika hastighet. 1Dettautgör grunden för elektroforesens betydande roll som verktyg för separation avmolekyler och partiklar i komplexa blandningar. Biomolekyler som peptider,proteiner och nukleinsyror (DNA, RNA), men också virus och bakterier, är elektrisktladdade i lösningen och kan separeras med elektrofores—dessa egenskaper harkommit att bli en stor betydelse inom biokemi, medicin och molekylärbiologi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Elektrofores användes främst inom dessa områden analytiskt, det vill säga föridentifiering och karakterisering av komponenter i biologiska blandningar, menockså preparativt, det vill säga för ren framställning av enskilda komponenter.Det är ett effektivt verktyg inom gentekniken för bestämning av den genetiska informationeni DNA. 21 http://www.give2all.org/11/2012/11/Vad-Ur-funktionen-av-gelelektrofores.html2 http://dnaanalys.se/elektrofores/

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out