India ook veel handel in vee. Het gebied

India is eenland met 46 miljoenensteden, toch vind je niet overal erg veel industrie. Hetgrootste industriegebied ligt rond de steden Mumbai en Poona(steden gelegen inde staat Maharashtra), met vooral katoenindustrie als meest vooraanstaandeindustrie verdere belangrijke industrieën zijn de  chemische, petrochemische, elektrotechnische,automobiel- en plasticindustrie.

Deze specifieke soort industrie vindt je daar,omdat daar aardolie gewonnen wordt. Ook heeft Mumbai een goede bereikbaarheid,met een 3 grote vliegvelden en 2 grote havens. Het tweede industriegebied ligt in en rond de stad Calcutta(in de staat West-Bengalenen het grensgebied met Bangladesh(Bihar- Orissa- Madhya- Pradesh) langs derivier de Damodar. In Calcutta vindt je vooral de jute-industrie, metaalverwerkendeindustrie, papierindustrie, chemische- en farmaceutische industrie, maar inCalcutta vind je ook veel handel in vee. Het gebied rond de Damodar is hetcentrum van de mijnbouw en zware industrie. In de deelstaten Bihar en Orissa vindt je de belangrijke minerale rijkdommen.Bovendien worden er ook andere ertsen getroffen zoals steenkool, mangaan,kalksteen, dolomiet, magnesiet, apatiet, fosforiet, mica, koper, ijzerertsenetc.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vandaar dat je rond dat gebied in India de zware industrie, mijnbouw en deandere bovengenoemde industrieën vindt. Het derde belangrijke gebied is het zuiden, met als centra Bangalore,Coimbatore en Chennai, die zich vooral richten op elektrotechniek,leerindustrie , staalindustrie, vliegtuigbouw, aardolieraffinaderijen. Ditsoort industrieën bevinden zich daar, omdat voornamelijk Bangalore het centrumvan de Indiase IT wereld is. Vandaar dat je daar en in de omgeving hoogwaardigeindustrieën vindt. De textielindustrie is de grootste industrie van het land, want het geeft 120miljoen mensen werk. De Indiase textielsector is erg export georiënteerd.

Bijnaeenderde van de totale productie is voor de export bestemd. De regering wiltdit toe laten nemen en hiervoor zijn buitenlandse investeringen noodzakelijk.  

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out