Innledning: Europa. Diktet har også en oppfordring om

Innledning:
Før den andre verdenskrigen var det mange forfattere som så hva som var i ferd med å skje med den fremvoksende nazismen. Mange var redde for at det skulle oppstå en ny krig og dette ble blant annet gjenspeilet i litteraturen. Det var mange forfattere som oppfordret andre til å ta ansvar og kjempe mot det som så ut til å komme. Arnulf Øverland var en av disse forfatterne. I denne teksten skal jeg skrive om et av Arnulf Øverlands mest kjente dikt, “Du må ikke sove.” Jeg skal forklare litt om hvorfor Arnulf skrev dette diktet og hva budskapet i diktet er. Jeg skal også fortelle om tankene bak diktet og om det er aktuelt i dag

Arnulf Øverland var en av mange forfattere som skjønte at det ville oppstå en ny verdenskrig. Arnulf mente at årsaken til denne krigen ville være både fascismen og nazismen som var på frammarsj i Tyskland i 1930 – årene. Arnulf mente at den første verdenskrigen var et resultat av kapitalismen og urettferdigheten. Derfor stilte Øverland seg meget kritisk til nazismen og kjempet mot den, nemlig for å unngå en ny krig. Ordene ble hans våpen og han brukte dem for å kjempe mot nazismen. Diktet “Du må ikke sove” var et resultat av denne kampen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

“Du må ikke sove” er et kampdikt som ble skrevet i 1936. Budskapet i diktet er en advarsel mot fremveksten til nazismen. Øverland ønsket at folket skulle åpne øynene og se hva som virkelig foregikk i Europa. Diktet har også en oppfordring om at vi må ta ansvar for hverandre. For Arnulf Øverland var verdier som ærlighet, sannhet og frihet noe av det viktigste i livet og det var derfor han oppfordret oss i diktet til å kjempe mot brudd på menneskerettigheter.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out