?? nh?ng tr?n tr? b?n kho?n trong

?? theo k?p t?c ?? phát tri?n v?icác n??c trên th? gi?i,Vi?t Nam ?ã và ?ang có nh?ng b??c ?i ?úng ??n trên m?im?t nh? kinh t?, chính tr?, v?n hoá – xã h?i…M?c dù n??c ta h?i nh?p và pháttri?n theo xu h??ng chung nh?ng c?ng không làm m?t ?i b?n s?c v?n ???c xây d?ngh?n 4000 n?m l?ch s? d?ng n??c và gi? n??c. M? thu?t Vi?t Nam c?ng hình thànhvà phát tri?n theo th?i gian.

M? thu?t th? hi?n ? m?i m?t trong cu?c s?ng  ?ó là giá tr? th?m m? mà con ng??i luôn h??ngt?i. Cái hay, cái ??p luôn c?n thi?t ?? làm cho cu?c s?ng c?a chúng ta khôngnhàm chán nên m? thu?t có giá tr? v? tinh th?n r?t l?n lao. Nó góp ph?n vàohoàn thi?n con ng??i  trong th?i k? côngnghi?p hóa, hi?n ??i hóa.Vì v?y, môn M? thu?t ???c ??a vào làm môn h?c trongnhà tr??ng nh?m giúp các em phát tri?n toàn di?n v? ??c, trí, th?, m? ?? tr?thành ng??i công dân có ích cho ??t n??c, cho xã h?i trong th?i k? ??i m?i.     T? khi ???c phân công gi?ng d?y môn M? thu?t ? ti?uh?c, tôi th?y các em h?c sinh r?t thích h?c v?, m?i l?n ??n ti?t  h?c là các em h? h?i, thích thú. Th?i gianth?m thoát trôi, c?ng h?n ba n?m gi?ng d?y môn M? Thu?t ? tr??ng Ti?u h?c, m?tkho?ng th?i gian không dài, có nh?ng k?t qu? ??t ???c ?áng k? nh?ng c?ng cónh?ng tr?n tr? b?n kho?n trong quá trình gi?ng d?y, nh?t là s? sáng t?o tho?imái trong các bài v? còn th?p. Qua tìm hi?u tâm lý c?a h?c sinh, tôi luôn l?ngnghe nh?ng suy ngh? c?a các em ??i v?i cu?c s?ng  sôi ??ng quanh mình ?? tích l?y thêm kinhnghi?m gi?ng d?y, nâng cao trình ?? s? ph?m cho b?n thân.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cu?c s?ng quanh tamuôn màu muôn v?, ?i?u này c?ng ???c th? hi?n qua trí t??ng t??ng và kh? n?ngt? duy sinh ??ng c?a h?c sinh. Nh?ng h?c sinh có n?ng khi?u M? Thu?t th? hi?nt? duy c?a mình qua nét v? r?t tho?i mái t? tin nh?ng còn ?a s? các em luôn r?trè nhút nhát trong khi v? vì s? “x?u”. S? nhút nhát e dè này nh? b?c t??ng vô hìnhlàm h?n ch? s? sáng t?o ? h?c sinh. Chính vì ?i?u này nó ?ã làm gi?m ?i s? h?ngthú c?a các em ??n v?i môn M? thu?t.

Vìv?y, là m?t giáo viên luôn tâm huy?t v?i ngh? tôi luôn tr?n tr? làm nh? th? nào?? nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c cho h?c sinh. Tôi suy ngh?, nghiên c?u ?? vi?tBáo cáo kinh nghi?m này v?i m?c ?ích tìm ra m?t s? gi?i pháp t?t nh?t góp ph?nnh?m nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c trong nhà tr??ng. T? nh?ng lí do trên,tôi ch?n tên sáng ki?n:

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out