Para ay hindi lamang isang ordinaryong libro na

Para sa akin, hindi ako sang-ayon sa ganitong bersiyon, sapagkat ako man ay kabilang sa kasalukuyang kabataan ng Pilipinas, mas maganda parin kung maiintindihan natin ang Biblia sa pormal na paraan at kung paano talaga ito nangyari. Dahil ayon sa aking obserbasyon, ang wika ng mga Millenial ay kadalasan ng nagiging Balbal o Intemeyt kung saan paminsan ay nagiging impormal na at kadalasan nang nahahaluan ng ng wikang dayuhan. Maaring mas madaling maintindihan ng mga kabataan ang ganitong bersiyon, ngunit para sa akin ang Biblia ay hindi lamang isang ordinaryong libro na maaring ikwento sa nais nating paraan.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.God bless you.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out