Sienos vadinamos laikan?iosiomis. Sienos, kurios remiasi ? pamatus

Sienos yra vienos iš pagrindini? pastato konstrukcijos dali?. Sienosatskiria patalpas nuo išorin?s erdv?s (išorin?s) arba nuo kit? patalp?(vidin?s) ir taip atlieka atitv?rimo funkcij?. Be to, kai kurios sienos galilaikyti ne tik savo, bet ir stogo, perdang? ir kit? statybini? element? svor?. Sienos, kurios be savo svorio atlaiko dar ir kit? konstrukcij? svor? irperduoda j? pamatams, yra vadinamos laikan?iosiomis. Sienos, kurios remiasi ? pamatus ir perduoda jiems savo mas?, bet neperimakit? pastat? element? (pvz. perdang?) svorio, vadinamos tik save laikan?iomissienomis.

Nelaikan?ios sienos riboja nam? iš išor?s ir laiko savo svor? tik vienoaukšto ribose, remdamosi ? kitas pastato laikan?iuosius elementus.Šiuo metu egzistuoja trys pagrindin?s išorini? sien? šiltinimuinaudojamos medžiagos – Mineralin? vata, polistireninis putplastis, poliuretanas.Polistireninis putplastis kitaipdar vadinamas put? polistiroli? ir žymimas EPS. Mineralin? vata dažnai vadinamaakmens vata. Put? polistirolas savyb?s:·               labailengva medžiaga su puikiomis mechanin?mis savyb?mis (atsparumas pl?šimui –maždaug 80 kPa, atsparumas suspaudimui – maždaug 130 kPa).·               nesugeriadr?gm?s ir nepraranda savo termoizoliacini? savybi? net ir pastoviai veikiamasvandens.·               vandensgar? perdavimo koeficientas gana žemas – maždaug 12×10–6 g/(mhPa), betretkar?iais put? polistirolo sluoksnyje atsirandanti vandens gar? kondensacijarimtesni? problem? nesukelia. Beje, polistirolo vandens gar? pralaidumasnenusileidžia, o daugeliu atvej? lenkia, pagrindini? statybini? medžiag?,kurios sudaro t? pa?i? apšildom? sien?, analogiškus rodiklius.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·               jamen?ra joki? sveikatai kenksming? medžiag?.·               garsoizoliacin?s savyb?s n?ra išskirtinai aukštos.·               pažeidžiamasaukštesn?je kaip +80 °C temperat?roje, o taip pat yra neatsparus daugeliuiorganini? tirpikli?.·               fasad?šiltinimo sistemose galima naudoti put? polistirol?, kuris atitinka EN13163:2004 standarto reikalavimus CS(10)70 arba CS(10)80 (70 arba 80 kPa j?gaspaudžiamo put? polistirolo deformacija neviršija 10 %).·               medžiagosgamintojas papildomai turi pateikti patvirtinim?, kad medžiaga yra nedegi irsavaime g?stanti bei išlaikanti stabilius gabaritus. Iš išlaikyt? blok?(?prastai 6–8 savaites) išpjautos put? polistirolo plokšt?s turi išliktiplokš?ios ir nekeisti savo gabarit?.·               leidžiamanaudoti ne didesnes kaip 120×60 cm plokštes.

Šiuo metu rinkoje si?lomos baltos, taškuotos arba grafito (pilkos) spalvosEPS plokšt?s. Šios plokšt?s skiriasi ne tik savo spalva, bet ir šilumos laidumokoeficientu – pilkojo šilumin?s savyb?s apie 20 % geresn?s nei baltojopolistirolo. Nuomon? apie mažesn? pilkos spalvos plokš?i? sukibim? suklijuojamaisiais mišiniais nepagr?sta – plokš?i? spalva neturi jokios ?takosplokš?i? sukibimui.Be ?prasto EPS polistirolo naudojamas ir ekstr?dinis polistirolas (XPS).Jis atsparesnis mechaniniams pažeidimams, sm?giams, atsparesnismikroorganizmams, dr?gmei, gruntiniam ir lietaus vandeniui.

Naudojamascokoliams, r?siams, pamatams arba visuomenin?s paskirties pastat? galin?mssienoms, kampams ir vietoms prie laiptini? apšiltinti. Individualioje statybojejo panaudojimo b?tinyb? abejotina.Mineralin?s vatos savyb?s:·               mineralin?vata yra atspari aukštai temperat?rai. Vatos pluoštas gaminamas iš nat?ralauslydytis prad?jusio akmens, kuris dvi valandas veikiamas aukštesne kaip 1000 °Ctemperat?ra. Mineralin? vata yra priskiriama prie nedegi? ir nesprogi?medžiag?, taip pat atspari daugeliui chemini? medžiag?.

Vandens gar? perdavimokoeficientas yra ypa? aukštas – maždaug 480×10–6 g/(mhPa).·               mineralin?vata gerai atstumia vanden? ir jo ne?geria. Veikiant sl?giui, vanduo gali b?ti?stumtas ? plokštes, bet dr?gnos akmens vatos plokšt?s greitai dži?sta.·               mineralin?svatos plokšt?s yra gana sunkios, minkštos ir palyginti nestiprios. 40 kPa j?gasukelia maždaug 10 % deformacij?. Labiau deformacijai pasiduodanti vata fasad?šiltinimui negali b?ti naudojama.·               Ši?plokš?i? pluoštin? strukt?ra užtikrina puiki? garso izoliacij?.·               fasad?šiltinimo sistemose gali b?ti naudojamos dviej? tip? vatos plokšt?s.

Pirmosios– su netvarkinga pluošto strukt?ra (tankis nuo 120 iki 160 kg/m3, atsparumasplokšt?s paviršiui statmenam l?žiui >10 kPa), o j? gabaritai 50–60 cm x100–120 cm. Antrosios – tai plokšt?s su lygiagre?iai ir statmenai plokšt?spaviršiui išsid?styta sluoksniuoto pluošto strukt?ra (tankis nuo 80 iki 120kg/m3). D?l pailgos formos (standartiniai matmenys 20×120 cm) šios plokšt?sdažnai vadinamos juostin?mis plokšt?mis.http://www.

iris.lt/prekes/fasadai/mineraline-vata-ar-polistirolas/Poliuretano plokš?i? savyb?s:·               šilumoslaidumo koeficientas ?d nuo 0.021 W/mK.

Tai lemia plonesn? PIRplokšt?s stor?, reikaling? tai pa?iai varžai gauti.·               mažasvandens ?geriamumas <2%. Pagal š? rodikl? poliuretanas nusileidžia tik darmažiau dr?gm?s ?gerian?iam ekstrudiniam poliestireniniam putplas?iui XPS. Betpalyginus su mineraline vata, put? polistirenu – PIR/PUR plokšt? lenkia šiasmedžiagas savo savyb?mis. Kai termoizoliacin? medžiaga priima daug dr?gm?s, josšilumos perdavimo koeficientas suprast?ja labai ženkliai, pastatuose atsirandadideli šiluminiai nuostoliai. D?l dr?gm?s termoizoliacin?s medžiagos (tai itinaktualu mineralinei vatai) pasunk?ja, d?l svorio deformuojasi ir susmunka,atsiranda plyšiai konstrukcijose, pati medžiaga tampa laidi išeinan?iaišilumai, o užsilaikiusi dr?gm? gadina pastat? konstrukcijas. PIR/PUR tuo tarpuir toliau funkcionuoja nepraradusi savo šilumini? savybi?.

Svarbu tai, kadpoliuretano plokšt?s dažniausiai yra padengtos aliuminio folija ar bitumuotustiklo pluoštu, tad sumontavus plokštes dr?gm?s patekimo galimyb? per šoniniuspaviršius praktiškai visiškai eliminuojama.·               poliuretanoplokšt?s nepalaiko degimo, jos nuo liepsnos angl?ja, taip neleisdamos ugniaiplisti. Nors vienintel? visiškai nedegi šiltinimo medžiaga yra mineralin? vata,bet PIR savyb?s konstrukcijoje beveik nenusileidžia vatai.  Sutapdinto stogo konstrukcijoje atitinkaBroof t1 priešgaisrin? klas?. Tad palyginus su put? polistirolu ar ekstr?diniupolistirolu XPS, PIR medžiaga yra gerokai saugesn?.·               mažasplokšt?s svoris. Ši savyb? ypatingai aktuali stog? konstrukcijoms.

PIR plokšt?smažina apkrovas, tenkan?ias stogo atramoms. Plokšt?s nesukrenta, d?l mažosvorio, ilgainiui neatsiranda plyši?, konstrukcija išlieka sandari.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out