Teknologjia një fushë e rëndësishme e menaxhimit, sidomos

Teknologjiabashkëkohore, mënyra të reja të komunikimit, transferimi I teknologjisë dhe iinformacionit na ka mundësuar që një biznes në botën pa “kufi” është më I lehtëdhe i përballueshëm.

Tendenca në rritje e korporatave shumëkombëshe dhe fuqia etyre në rritje në ekonominë globale kanë çuar në faktin se ne punojmë dhekomunikojmë globalisht çdo ditë me partnerët tanë të biznesit, furnizuesit dheklientët, të cilët janë të shpërndarë në të gjithë botën dhe ky është realitetiynë. Përdorimi i suksesshëm I diversitetit kulturor është bërë një fushë erëndësishme e menaxhimit, sidomos për shkak të numrit të madh të kontakteve. Megjithëseështë një zonë ende në zhvillim, është me rëndësi shumë të mëdha për menaxhimine njerëzve dhe proceseve në ekonominë moderne, për menaxherët globalë qëpunojnë për korporatat shumëkombëshe të vendosura në vende të ndryshme të botës.Jo vetëm menaxherët, por të gjithë njerëzit që bëjnë biznes global ose thjeshtkomunikojnë globalisht, merrin parasysh kulturën si një aspekt të biznesit dhepërfitojnë prej të gjitha burimeve që mund të sigurojë mjedisi ndërkombëtar. Kuptimidhe njohja e rrënjëve kulturore të sjelljes njerëzore është e rëndësishme jo vetëmpër menaxherët dhe stilin e menaxhimit, por ajo shkon përtej tij dhe pasqyronndikimin e saj në funksionet e tjera organizative gjithashtu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Në kontekstin eprocesit të globalizimit dhe rritjes së ekonomisë ndërvarësia midis vendeve,kultura kombëtare po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në proceset moderne tëbiznesit. Mënyra më e mirë dhe më koncize për të shprehur ndikimin e kulturës mbimenaxhimin është sepse puna e menaxherëve është e njëjtë në të gjithë botën,por mënyra si ata e bëjnë atë mund të jetë krejtësisht e ndryshme, pra qëllimiI biznesit është I njëjtë kudo, por mënyra se si të bësh biznes ndryshon sipasvendit dhe kulturës së tij. Sot, globalizimi i biznesit po zgjerohet meshpejtësi dhe vazhdon të ketë shumë hulumtime dhe diskutime. Zgjerimi global,duke kuptuar ndikimin e kulturës kombëtare në organizime bëhet një nga faktorëtmë me ndikim në suksesin ose dështimin e kompanive që bëjnë biznes global. Përshumicën e kompanive multinacionale, ndjeshmëria për dallimet kombëtare dheaftësia për të zhvilluar variacionet kombëtare në “rregullat” dhe mënyrate operimit të bizneseve në pjesë të ndryshme të botës mund të përmirësojë suksesine korporatave. Kuptimi i kulturës si koncept mund të pajisë njerëzit për tëgjitha sfidat e mjedisit modern të biznesit.

Jo vetëm të kuptosh, por rëndësitë madhe ka edhe njohja e dallimeve të kulturës, e cila i ndihmon menaxherët tëkuptojnë partnerët e tyre ndërkombëtarë dhe konkurrentët dhe ndihmon nëpërmirësimin e aftësive të tyre menaxheriale. Megjithatë, është mjaft evështirë të njihet një ndikim i drejtpërdrejtë I kulturës në biznes sepse diversitetikulturor ndikon në shumë procese në çdo ditë të    biznesitprandaj është mjaft e rëndësishme për të menaxhuar atë në mënyrë adekuate nëmënyrë që të merrni rezultatet më të mira. Por a mund të konsiderojmë kulturënsi një element të rëndësishëm të menaxhimit të një biznesi dhe cili ështëImpakti I saj?

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out