Tulburarea de anxietate cel mai des severe ?i

Tulburarea obsesiv-compulsiv? (TOC) este, f?r? îndoial?, una din cele mai serioase tulburari de anxietate ?i una din cele mai incapacitante din punct de vedere profesional ?i familial.

Se caracterizeaz? prin prezen?a obsesiilor recurente, care stau la originea unor st?ri de anxietate cel mai des severe ?i foarte dureroase, pe care subiectul încearc? s? le diminueze folosind diferite mijloace, numite strategii de neutralizare. Acestea, uneori numite ?i comportamente de siguran??, pot lua forme diferite, inclusiv cele de compulsii sau ritualuri.Caracteristicile esen?iale ale tulbur?rii obsesiv-compulsive sunt obsesiile sau compulsiunile recurente (Criteriul A), care sunt destul de severe pentru a provoca pierderea timpului (adic? dureaz? mai mult de o or? pe zi) sau senza?ia de suferin?? sau afectare semnificativ? (Criteriul C). La un moment dat al evolu?iei tulbur?rii, persoana recunoa?te c? obsesiile sau constrângerile au fost excesive sau nerezonabile (Criteriul B). Dac? este prezent? o alt? tulburare din Axa I, con?inutul obsesiilor sau constrângerilor nu este limitat la aceste probleme (criteriul D).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Perturbarea nu se datoreaz? efectelor fiziologice directe a unei substan?e (de exemplu, o substan?? care genereaz? adic?ie, un medicament) sau a unei condi?ii medicale generale (Criteriul F). (American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, text revision, 4th ed. – DSM-IV-TR)Obesesiile sunt idei, gânduri, impulsuri sau reprezent?ri persistente care sunt experimentate ca intruzive ?i nepotrivite ?i care duc la anxietate sau suferin?e semnificative. Calitatea intrusiv? ?i inadecvat? a obsesiilor a fost adesea descris? ca fiind “egodistonic?”.

Acest lucru se refer? la sentimentul subiectului despre con?inutul obsesiilor, caracterul lor neobi?nuit, lipsa de control asupra lor ?i necorespunderea tipului de gânduri pe care el sau ea s-ar a?tepta s? aib?.Cu toate acestea, subiectul este capabil s? recunoasc? faptul c? obsesiile sunt produsul imagina?iei sale ?i nu sunt impuse din exterior.Cele mai frecvente obsesii sunt: gânduri repetate de contaminare (de exemplu, teama de germeni sau de îmboln?vire); îndoielile repetate (de exemplu, întrebarea dac? a f?cut o anumit? ac?iune cum ar fi r?nirea cuiva într-un accident de ma?in?), necesitatea de a pune lucrurile în ordine (de exemplu, suferin?e intense atunci când obiectele sunt în dezordine sau asimetrice), impulsuri agresive sau oribile (de exemplu, r?nirea unui copilul sau exprimarea obscenit??ilor în biseric?) ?i reprezent?rile sexuale (de exemplu, o imagine pornografic? recurent?). Gândurile, impulsurile sau reprezent?rile nu sunt doar preocup?ri excesive legate de problemele legate de via?a real? (de exemplu, preocup?rile legate de dificult??ile actuale din via??, cum ar fi problemele financiare, profesionale sau ?colare) ?i este pu?in probabil ca acestea s? fie în leg?tur? cu o problem? real? de via??. Subiectul cu obsesii încearc? de obicei s? ignore sau s? ?tearg? astfel de gânduri sau impulsuri, sau de a le neutraliza cu alt gând sau ac?iune (adic? o compulsie). De exemplu, un subiect chinuit de îndoiala c? a deconectat cuptorul, încearc? s? neutralizeze aceast? îndoial? verificând în mod repetat c? este oprit.Compulsiile sunt comportamente repetitive (de exemplu, sp?larea mâinilor, aranjarea într-o anumit? ordine, verificarea) sau acte mentale (de exemplu, rug?ciunea, num?rarea, repetarea silen?ioas? a cuvintelor) al c?ror scop este de a preveni sau de a reduce anxietatea sau suferin?a ?i nu de a oferi pl?cere sau satisfac?ie.

În majoritatea cazurilor, subiectul se simte for?at s? relizeze o compulsie pentru a reduce suferin?a ce înso?e?te o astfel de obsesie sau pentru a preveni un eveniment sau o situa?ie temut?. De exemplu, subiec?ii având obsesii de contaminare pot sc?dea suferintele mintale prin spalarea mainilor pana cand pielea lor este r?nit?; subiec?ii care sufer? de o obsesie c? au l?sat o u?? neînchis? pot fi înclina?i spre verificarea acesteia în fiecare minut; subiec?ii cu gânduri blasfemice nedorite pot g?si ajutor prin num?rarea pân? la 10 înapoi apoi, înainte pâna la o sut? pentru fiecare gând. În unele cazuri, subiec?ii ac?ioneaz? rigid sau stereotip în conformitate cu reguli dezvoltate idiosincratic f?r? s? fie capabili s? indice de ce ac?ioneaz? a?a. Prin defini?ie, compulsiile sunt în mod clar excesive sau nerealiste cu ceea ce ar fi trebuit s? neutralizeze sau s? previn?.

Cele mai multe compulsii includ sp?larea ?i cur??area, num?rarea, verificarea, reclamarea sau solicitarea reasigurarilor, repetarea ac?iunilor ?i aranjarea conform unei anumite ordini.

x

Hi!
I'm Casey!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out